Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu: Yargı, Hesapverirlik, Temsilde Adalet

Daha ileri demokrasi, daha iyi milli gelir elde etmenin; daha iyi bir yargı da daha ileri demokrasiyi gerçekleştirmenin yegane yoludur. Bu amaçla uzun zamandan beri Daha İyi Yargı için fikirler ve çözüm önerileri geliştiriyorum bunun için de “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu” isimli bir kitap yazdım. Bu kitapta Hukukun Üstünlüğü, Yargının Kapasitesi, Halkın Yönetime Etkin Katılımı, Sivil Anayasa İhtiyacı ve Korunması olarak belirlediğim Türkiye’nin Orta Demokrasi sorunlarına çözüm önerileri geliştirdim.

“Bu eserde tam ve eksiksiz demokrasi hedefini gerçekleştirmek için yapılması gerekenler çok net ifade edilmektedir.”

Orhan Turan

Devamını okumak için

Av.Mehmet Gün yapısal reformları anlatıyor

“Sırasıyla 4 basamaklı reform adımları yargı erkini etkin ve verimli çalışmasını, hesapverirliğini ve bağımsızlığını kazanmasını sağlayacak; böylelikle yargı; hukukun üstünlüğünü gerçekleştirerek Türkiye’nin istikrarlı bir demokrasi haline getirecek siyasi reformlara hem de toplumsal refaha katkıda bulunacaktır.”

Yargı

Yargıyı verimli çalışır hale getir

 • Süreçleri iyileştir; 4-5 yıl süren davaları 3-4 ayda sonlandır
 • Yargı kaynaklarını iş yüküne uygun olarak dağıt
 • Savcılıkları kollukla birleştir, işemlerine yargı denetimi getir
 • Delil ve sorgu mahkemelerini yeniden kur

Organ ve unsurlarını hukuka koşulsuz hesapverir hale getir

 • Tüm idari nitelikteki yargı kararlarını yargı denetimine aç

Verimli, hesapverir ve bağımsız olacak şekilde yapılandır

 • Adalet Yüksek Kurulu – kimse veya grup nüfuz kuramasın
 • Hakim, Savcı ve Avukatlara tam bağımsız meslek kuruluşları ver
 • Yargı konusunda uzman “Adalet Yüksek Mahkemesi” kur

Yürütme

Yürütmenin hukuka uyarlığını ve hesapverir olmasını sağla

Genel İdare Usulü Kanunu çıkar:

 • Yetkileri ve karar alma usullerini tanımla
 • Şeffaflığı artır, bilgi edinmeyi güçlendir
 • Kamu görevlileri için ibra sistemi geliştir

Kamu Görevlileri Uzmanlık Mahkemesi kur

Kamu görevlilerinin soruşturma ön izinlerini iptal et

Yürütmenin karar alımına halkın katılımını artır

İdari yargı sistemini ve Danıştayı hızlandır

 • Acil ve ön meseleleri 2-3 gün içinde karar verilsin
 • Davalar 6 ayda sonuçlandırılsın

Halkın Yönetime Katılımı

Siyasi partileri şeffaflaştır, demokratikleştir

Siyasi partilerde ve kamu kurumu meslek kuruluşlarında

 • Merkezi yönetimin yetkilerini % 10’la sınırlanmalı
 • Delegelik sistemini iptal edilmeli, blok listeleri yasaklanmalı
 • Siyasi partilerde üyelik sistemini geliştirilmeli.

Siyasi parti faaliyetlerinin tamamını kayıt altına al, şeffaflaştır

Siyasi parti finansmanını etkin denetle – öz denetim getir

Hazine yardımını akılcı yapılandır – üyelik aidatını teşvik et

Her türlü seçimlerde ve adayların parti içinde seçiminde

 • Tek kişilik seçimlerde iki turlu seçim
 • Çok kişilik seçimlerde – çoğunluk yoluyla seçim

Sivil Anayasa

Sivil bir anayasa oluştur ve etkin koru

Anayasa Yapım Metodolojisi Çerçeve Kanunu çıkar

 • Daimi sekretarya ve yönetimini oluştur
 • Çalışma usulünü ve katılım usulünü belirle

Kamuoyunu bilgilendirme ve tercihlerini öğrenme yöntemi getir (mini referandumlar)

 • Kamuoyunu bağlıklı bilgilendirme yöntemi belirle
 • Toplumsal mutabakat oluşturma yöntemini belirle

Anayasa Mahkemesinin işlevini geliştir; dava açabilenleri genişlet

Anayasayı Koruma Kurumu Oluştur, C. Başsavcılığını dönüştür

İnanç bazlı oluşumları ve örgütleri izle, denetle ve tehditleri önle

Kitap İncelemeleri

“Bu eserde tam ve eksiksiz demokrasi hedefini gerçekleştirmek için yapılması gerekenler çok net ifade edilmektedir.  TÜRKONFED kitabın yönetici özetini 2019 yılında “Türkiye’nin İkilemi; Orta Gelir ve Orta Demokrasi Tuzakları Politika Belgesi” olarak yayınlamış bulunmaktadır.”

Orhan Turan - TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı

Devamını okumak için

“Sayın Gün’ün kitabında yer verdiği detaylı analizleri, somut tespit ve önerilerini, bu sorunların çözümü için samimiyetle atılmış bir adım olarak değerlendiriyorum”

Adnan Bali - Türkiye İş Bankası Genel Müdürü

Devamını okumak için

Mehmet Gün’ün bu ayırıcı özelliği, yani eski tabiriyle mümeyyiz vasfı, muhtemelen Sayın Gün’ün Konya Bozkır Dere köyünde başlayan ve sorunlar karşısında yılmadan onları çözmeye çalışmak şeklinde özetlenebilecek olan hayat tecrübesinden kaynaklanan bir vasıf olsa gerek. Sayın Gün’ün karanlık karşısında umutsuzluğa kapılmayıp bir mum yakmaya teşebbüs etmesi çok önemli bir şey.”

Prof. Dr. Kemal Gözler - Anayasa Hukuku Profesörü

Devamını okumak için

“Bu eserdeki tespit ve öneriler özellikle Anadolu iş insanları olmak üzere Türkiye’deki iş dünyasının üzerinde mutabık olduğunu söyleyebilirim.”

Arda Batu - TÜRKONFED Genel Sekreter

Devamını okumak için

“Eserin yaptığı tespit ve önerilerle, demokrasimizde bir süredir baş gösteren  hukukun üstünlüğü, temel insan hakları, düşünce, ifade ve vicdan özgürlüğü alanlarındaki eksikliklerin giderilmesinde yol gösterici bir rol oynamaktadır.”

Haluk Tükel - TÜRKONFED Siyaset ve Ekonomi Danışmanı

Devamını okumak için